Ing. Iveta Bachledová a Milan Bachleda, obaja bytom ……………………, podali dňa 07.02.2018  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením dopravnej  stavby „Spevnené plochy“ v  Ždiari na pozemku parc.č. KN C 2581/47 v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie o zmene stavby pred dokončením.

Prílohy