Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby –  podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a upustenie od ústneho pojednávania  a miestneho šetrenia

 Navrhovatelia:  Zoltán Kőrösi a Klaudia Kőrösiová, 925 82 Tešedíkovo č. 64  podali dňa  11.04.2022  na tunajší stavebný  úrad  žiadosť o vydanie  povolenia  na odstránenie stavby ,,Rodinný dom so stodolou” súpisné číslo  230,  na pozemku parc. č. KN  C 3403/25 v k.ú.  Ždiar.  Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

Prílohy