…………………………………………………………………………………………………. podala dňa 10.07.2018 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba  „Rodinný dom“  v Ždiari na  pozemku  parc.č. KN C  2841/6 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky na inžinierske siete v pozemkoch parc.č. 2841/6, 3204/2  v k.ú. Ždiar.  Nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu  bolo začaté spojené územné konanie so stavebným konaním podľa § 39a) ods. 4 stavebného zákona.

Prílohy