Oznámenie o začatí  konania o zmene stavby pred dokončením  a upustenie od  ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

……………………………………………………………………………………………….., podali  dňa 23.10.2018  na Obec Ždiar žiadosť o  povolenie na zmenu stavby pred dokončením rozostavanej stavby – bytová stavby „Rodinný dom“ v Ždiari,  rozostavaný na  pozemku  parc.č. KN C  na  pozemkoch  parc.č. KN C  2581/47, prípojky inžinierskych sietí na pozemkoch parc.č. 2581/47 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty),    2581/46 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), 2581/14 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria), 3810/1 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria), 3810/12 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria), 3810/6 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria), 2506/1 v k.ú. Ždiar v rozsahu plynofikácie stavby, zmena vnútornej dispozície, zmena okien, nový vikier v strešnej konštrukcii.

Prílohy