Dňa 23.01.2013 podali   na tunajší stavebný úrad ………………………………………………………………………………………………………………návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného  so zmenou stavby na  stavbu   „Prestavba a prístavba rekreačnej chalupy“ s.č. 41  v Ždiari, postavenej na pozemku parc.č. KN C 591/2 k.ú. Ždiar.  Stavebný úrad koná o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním.

Prílohy