Stavebné povolenie

………………………………………………………………..a ……………………………………………………………….,   podali   dňa 29.03.2018  na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari, na  pozemku  parc.č. KN C  5206/21 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky na inžinierske siete v pozemkoch parc.č. 3201/1, 3203, 3204/2, 5206/21 v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo podľa § 39a) ods. 4 stavebného zákona začaté územné konanie spojené so  stavebným  konaním, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu.

Prílohy

  • doc SP- RD
    File size: 106 KB Downloads: 616