Oznámenie o začatí územného konania

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Radoslavom Haluškom a členom predstavenstva Ing. Janou Palkovou,  v zastúpení Máriou Matvejovou, bytom ……………………………………,  podala dňa 10.04.2018  návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie energetickej líniovej stavby „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ – časť stavby „SO 01 VN a NN vedenia“ na pozemkoch  v k.ú. Ždiar.

Prílohy