VEC: Oznámenie o začatí územného  konania o  umiestnení stavby  a  upustenie od ústneho pojednávania

 

Navrhovatelia: Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH a JUDr. Ivana Urdzíková, Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice podali dňa  23.06.2023  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Rodinný dom“ na pozemku parc. č. KN  C  1081/1, 1081/5 v k.ú. Ždiar. Dňom podania bolo začaté územné konanie o  umiestnení stavby.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy