STAVEBNÉ  POVOLENIE

Stavebník:  Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202 podal dňa 07.02.2022  na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,,Ždiar, cyklotrasa Strednica”  na novovytvorených pozemkoch parc.č. KN C  5410/3, 5416/5-6, 5419/4-7 a 5543/5-12 v  katastrálnom území  Ždiar (podľa geometrického plánu č. 149/2021), na novovytvorenom poz. parc. č. KN C 5410/5 v k.ú. Ždiar (podľa geometrického plánu č. 16/2021) a na novovytvorených pozemkoch parc.č. KN C 4509/11, 5419/15, 5430/9, 5430/10, 5546/3, 5546/4 v k.ú. Ždiar (podľa geometrického plánu č. 294/2023).  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Švábovce pod číslom ŠV-2021/480  zo dňa 06.09.2021.

Obec  Ždiar, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo návrh podľa § 62 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie  vydáva toto

r o z h o d n u t i e.

Obec  Ždiar   – špeciálny stavebný úrad   p o v o ľ u j e   podľa  §66 stavebného zákona stavebný objekt

 

,,Ždiar, cyklotrasa Strednica

na novovytvorených pozemkoch parc.č. KN C  5410/3, 5416/5-6, 5419/4-7 a 5543/5-12 v  katastrálnom území  Ždiar (podľa geometrického plánu č. 149/2021), na novovytvorenom poz. parc. č. KN C 5410/5 v k.ú. Ždiar (podľa geometrického plánu č. 16/2021) a na novovytvorených pozemkoch parc.č. KN C 4509/11, 5419/15, 5430/9, 5430/10, 5546/3, 5546/4 v k.ú. Ždiar (podľa geometrického plánu č. 294/2023), pre stavebníka: Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202.

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Michal Dúbravský, ISPO spol. s r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2807 * A2.

Prílohy