ROZHODNUTIE

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

Navrhovateľ:  Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení  VOLTATECH a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava  podal dňa  10.03.2023 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,V254 Ždiar – Podspády – Úprava VN“ na pozemku parc.č. KN C  141/10, 155/1, 196, 154/1, 154/2, 154/3, 154/9, 154/7, 193/4, 194/1, 156/1, 157/1, 197, 228/1, 228/3, 228/2, 228/5, 347, 228/6, 210/264 v katastrálnom území  Tatranská Javorina a na pozemku parc.č. KN C 5560, 5396, 5395, 5393, 5543/1, 5394, 5390, 5368/1, 5368/2, 5401, 5403, 5405, 5406/1, 5358, 5540, 5412, 5413, 5354, 5413, 5414, 5415, 5416/1, 5543/2, 5419/1 v k.ú. Ždiar.

Obec  Ždiar, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ) v platnom znení na základe určenia Okresným úradom Prešov odbor výstavby a bytovej politiky pod číslom OU-PO-OVBP2-2022/048811-002 zo dňa 04.10.2022 v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37  stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

 ,, V254 Ždiar – Podspády – Úprava VN na pozemku parc.č. KN C 141/10, 155/1, 196, 154/1, 154/2, 154/3, 154/9, 154/7, 193/4, 194/1, 156/1, 157/1, 197, 228/1, 228/3, 228/2, 228/5, 347, 228/6, 210/264 v katastrálnom území  Tatranská Javorina a na pozemku parc.č. KN C 5560, 5396, 5395, 5393, 5543/1, 5394, 5390, 5368/1, 5368/2, 5401, 5403, 5405, 5406/1, 5358, 5540, 5412, 5413, 5354, 5413, 5414, 5415, 5416/1, 5543/2, 5419/1 v k.ú. Ždiar  tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľa:

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

v zastúpení  VOLTATECH a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Viac informácií v prílohe.

Prílohy