V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A

 Vyvesené dňa:  24.04.2023

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

 

 

VEC: Oznámenie o začatí územného  konania o  umiestnení stavby 

a  upustenie od ústneho pojednávania

  

Navrhovateľ:  Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení  VOLTATECH a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava  podal dňa  10.03.2023 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,V254 Ždiar – Podspády – Úprava VN“ na pozemku parc.č. KN C  141/10, 155, 196, 154/1, 154/2, 154/3, 193/4, 194/1, 156/1, 157/1, 197, 228/1, 228/3, 228/2, 228/5, 347, 228/6, 210/264 v katastrálnom území  Tatranská Javorina a na pozemku parc.č. KN C 5560, 5396, 5395, 5393, 5543/1, 5394, 5390, 5368/1, 5368/2, 5401, 5403, 5405, 5406/1, 5358, 5540, 5412, 5413, 5354, 5413, 5414, 5415, 5416/1, 5543/2, 5419/1 v k.ú. Ždiar.

Popis stavby:

Predmetom stavby je úprava vzdušného 22 kV VN vedenia na zemné káblové káblom 3×20-NA2XS2Y 1×150 RM/25 v úseku od existujúcej diaľkovo ovládanej trafostanice TS0577-0005 Podspády Obec, umiestnenej na parcele KN C 141/10 v k.ú. Tatranská Javorina po existujúci podperný bod vzdušného VN vedenia č. VN254_345 na parcele č. KN C 5419/1 v k.ú. Ždiar. V riešenom úseku sa nachádzajú dve cudzie jednoúčelové  trafostanice, ktoré budú napojené z novovybudovaného zemného káblového VN vedenia.

Prílohy