VEC: Oznámenie o pokračovaní spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním,  spojené so zmenou v užívaní stavby a  upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

 

Stavebníci:  Ing. Milan Hric a Tatiana Hricová, Vyšehradská 3033/5, 851 06 Bratislava v zastúpení Stavebný inžiniering, s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad podali dňa 21.05.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Prístavba a zmena rodinného domu na rodinný dom s ubytovaním v súkromí”  súpisné číslo 191, na  pozemku parc. č. KN C  1826/1, 1826/2, 1826/3  v k.ú. Ždiar. Dňom podania bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, spojené so zmenou v užívaní stavby.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy