Vec: Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania

Stavebníci:  Michal Pitoňák a Lucia Pitoňáková, 059 55 Ždiar 74 podali dňa  30.05.2022 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom s ubytovaním v súkromí” na  pozemku parc. č. KN C  644/1  v k.ú. Ždiar.  Správny orgán oznámil dňa 24.06.2022 začatie konania v predmetnej veci. Po opätovnom preskúmaní a posúdení predložených dokladov v priebehu konania bolo správnym orgánom zistené, že podanie je potrebné doplniť o ďalšie potrebné náležitosti pre vydanie rozhodnutia v danej veci.

Prílohy