STAVEBNÉ  POVOLENIE

Stavebník: PROFINAL, a.s., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica podal dňa  14.05.2021  na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Hotel **** Tatra, objekt  ,,SO  02 Spevnené plochy a parkovisko“ na  poz. parc.č. KN  C  1992/7, 1992/5  v  k.ú. Ždiar. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Ždiar  pod číslom  R/91/2019/6-JK  zo dňa  10.02.2020.

Obec  Ždiar, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo návrh podľa § 62 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie  vydáva toto

 

r o z h o d n u t i e.

 

Obec  Ždiar   – špeciálny stavebný úrad   p o v o ľ u j e   podľa  §66 stavebného zákona stavebný objekt

 

,,SO 02 Spevnené plochy a parkovisko

v rámci hlavnej stavby ,,Hotel **** Tatra “

 

na pozemku parc.č. KN C 1992/7, 1992/5  v  k.ú. Ždiar,  pre stavebníka: PROFINAL, a.s., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica.