Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a  upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

 Stavebníci:  Michal Pitoňák a Lucia Pitoňáková, 059 55 Ždiar 74 podali dňa  30.05.2022 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom s ubytovaním v súkromí” na  pozemku parc. č. KN C  644/1  v k.ú. Ždiar. Dňom podania bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Prílohy