Oznámenie o začatí územného  konania o  umiestnení stavby  a  upustenie od ústneho pojednávania

  Navrhovateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava ; O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,  obaja v zastúpení SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava podal dňa 15.12.2021  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:  ,,DF_02_OPTICKÉ PRIPOJENIE_PPZDR“  v  k.ú. Ždiar a v k.ú. Tatranská Lomnica.

Dňom podania bolo začaté územné konanie o  umiestnení stavby.

Prílohy