ROZHODNUTIE

Obec  Ždiar, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 zákona č. 364/2014 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších  platných predpisov (ďalej stavebný zákon), na základe žiadosti

u d e ľ u j e     p o v o l e n i e

 na zriadenie vodnej stavby – domovej studne  a na odber podzemných vôd pre vlastnú potrebu  nasledovnej charakteristiky:

Prílohy