Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Prílohy