Oznámenie  o začatí stavebného  konania a upustenie od  ústneho pojednávania a miestneho zisťovania…

Prílohy