Oznámenie o začatí územného konania a umiestnení stavby a upustení od ústneho pojednávania

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ na pozemku parc.č. 3403/23, k.ú. Ždiar.

Prílohy