R O Z H O D N U T I E

o prerušení  územného  konania a výzva na doplnenie dokladov

Prílohy