VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania

Ing. arch. Zuzana Lučivjanská , bytom 059 55 Ždiar 43, podala dňa 28.05.2019 na Obec Ždiar návrh na vydanie územného rozhodnutia na inžiniersku stavbu  „Prístupová komunikácia“ k rodinnému domu s.č. 43 v Ždiari, na pozemku   parc.č. KN C  644/2 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty) v k.ú. Ždiar.  Uvedeným dňom bolo začaté  územné konanie.

Prílohy