O Z N Á M E N I E o začatí   konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

NASES  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárová 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424 podala dňa 07.11.2018 na tunajší stavebný úrad návrh na predĺženie platnosti  územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby  – „Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina“ v k.ú. Ždiar a v k.ú. Tatranská Javorina. Líniová stavba bude umiestnená od bodu napojenia POP v Tatranskej Javorine, pôjde pozdĺž štátnej cesty I/67 smerom na Podspády a Ždiar. V Ždiari bude trasa ukončená v DBTO-Ždiar.

Uvedeným dňom bolo  začaté  konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

Prílohy