Kolaudačné rozhodnutie

Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, podala  dňa 18.09.2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu  energetickej stavby  „Ždiar – Antošovský vrch – Úprava NN vedenia“ SO 01 – Nové elektrické vedenie“ v Ždiari, na pozemkoch parc.č.  KN C 601/2, 4519/4  (KN E 4519/4),  KN C 5094/1 (KN E 594/1, 570/2), KN C 5051/1 (KN E 565/2)  v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo  začaté kolaudačné konanie. Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané Obcou Ždiar pod č. SP/436/2017/03-JK  zo dňa 31.01.2017.

Prílohy