R O Z H O D N U T I E o prerušení  konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním a odkaz  na súd

Dňa 23.01.2013 podal na tunajší stavebný úrad …………………………………………………………………………………………………………. žiadosť na  vydanie dodatočného povolenia stavby spojeného  s kolaudačným rozhodnutím na  stavbu   „Prestavba a prístavba rekreačnej chalupy“ s.č. 41  v Ždiari, postavenej na pozemku parc.č. KN C 591/2 k.ú. Ždiar.  Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

 

Prílohy