Návrh Zmien a doplnkov č. 17 Územného plánu obce Ždiar bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ždiari dňa 26.7.2023.  Zmeny a doplnky č. 17 nadobudli účinnosť dňa 25.8.2023.