Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa parg. 5 ods 4 písm. h〉 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci nariadenia opatrení pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariaďuje nasledovné opatrenie:

  • Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020
  • Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi, s ktorým má  uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak sa jedná o dieťa tak príslušnému pediatrovi, s ktorým ma dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Viac informácií o nariadeniach v prílohe…