Udalosť Pôvodný
termín
Aktuálny
termín
Poznámky
Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach Od 16. marca do odvolania. Odvolanie prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach bude vykonané v závislosti od rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu.

 

Prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) 15. marec – 30. apríl 2020 Najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Uskutočnia sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 1. a 2. apríl 2020 (náhradný termín: 15. a 16. apríl 2020) Zrušené. Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.

 

Podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu 10. apríl 2020 15. máj 2020 Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pokyny dostanú zákonní zástupcovia od svojej školy.
Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ 20. apríl 2020 21. máj 2020 Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Zasadnutie pedagogickej rady ZŠ spravidla do 15. apríla 2020 Odporúča sa odklad. Bude vydané odporúčanie k uplatňovaniu MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.
Zápis do prvého ročníka ZŠ 1. – 30. apríl 2020 15. – 30. apríl 2020 Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy.
Zápis do MŠ máj 2020 30. apríl – 31. máj 2020 Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.
Prijímacie skúšky na SŠ 11. a 14. máj 2020 Najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Konajú sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.
Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.
Prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl jún 2020 Najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania.

 

Konajú sa v rozsahu troch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania.
Ukončenie druhého polroka školského vyučovania 30. jún 2020 Zatiaľ sa nepredpokladá posun.