Obec  Ždiar,  ako vecne a územne príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“) a ako príslušný správny orgán podľa §2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, konanie vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,Rodinný dom“  na   poz. parc.č. KN  C  3403/23  v  k.ú. Ždiar, pre  navrhovateľa: ………………………………………………………………. podľa  § 37 ods. 4 v spojitosti s ust. § 46  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  zamieta.

Prílohy