Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, v zmysle zákona č. 180/2013 Z.z. na základe zistenia, že vlastníci lesných pozemkov na ktorých je pre obdobie rokov 2017-2026 zriadená jednotka priestorového rozdelenia lesa č. 1614a1, lesný celok OSTATNÉ LESY na LHC Vysoké Tatry, nezabezpečili odborné hospodárenie v lesoch rozhodol takto:   viac informácií v prílohe /Rozhodnutie, parcelné čísla pozemkov, vlastníci pozemkov/

 

Prílohy