Príkaz č. 1 starostu obce Ždiar 

Na základe rokovania Krízového štábu obce Ždiar a záverov porady s vedením ZŠ s MŠ v záujme preventívnej ochrany obyvateľov prikazujem s okamžitou platnosťou:

 

 1. Zabezpečenie a rešpektovanie nasledovných preventívnych opatrení:
 • Uzavretie všetkých kultúrnych, športových a voľnočasových zariadení a zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí. Dňom 12. 03. 2020 sa uzatvárajú obecné športoviská, detské ihriská a počas uzávery sa vykonajú dezinfekčné a hygienické opatrenia. Priestory budú uzavreté pre verejnosť a zakazujú sa akékoľvek podujatia, súťaže, tréningy a nácviky.
 • V ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ždiar dňom od 13. 03. 2020 do 16. 03. 2020 sa preruší vyučovací proces a budovy budú pre verejnosť uzavreté. Vedenie školy  zabezpečí počas uzávery dezinfekciu a hygienickú ochranu objektov, zabezpečia ochranu objektu a preberanie pošty a elektronickej schránky.
 • Zrušiť všetky kurzy, výlety, exkurzie, či výmenné pobyty pripravované na toto obdobie.
 • Zamestnanci ZŠ s MŠ budú počas uzávery čerpať pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.
 • Múzeum Ždiarsky preruší svoju činnosť a zabezpečí dezinfekciu a hygienické opatrenia počas prerušenia činnosti.
 • Zabezpečiť pravidelnú dôkladnú dezinfekciu a hygienickú očistu autobusových zastávok, odpadových košov, lavičiek, detských ihrísk a priestorov Domu smútku.
 • Pri konaní sobášov a  pohrebných obradov upozorniť zúčastnených na potrebu dodržania preventívnych opatrení na zníženie rizika možného prenosu vírusového ochorenia.
 • Zvýšiť kontrolu reštauračných, pohostinských zariadení, čerpacích staníc a barov, s dôrazom na zabezpečenie dezinfekčných a hygienických opatrení.
 • Upozorňovať obyvateľov dostupnými oznamovacími prostriedkami na riziko, ktoré hrozí pri nákaze coronavírusom a na prijaté opatrenia na zamedzenie  možnej nákazy.
 1. Zamestnancom obecného úradu
 • Dôkladne dbať na osobnú hygienu a ochranné opatrenia, vyhýbať sa osobnému kontaktu
 • Zakazujem akékoľvek služobné cesty, porady, školenia, semináre s výnimkou riešenia vzniknutej rizikovej situácie.
 • Prevádzkovým pracovníkom zabezpečiť pravidelnú a systematickú dezinfekciu kľučiek, vodovodných batérií, zábradlí a všetkých technických zariadení, s ktorými prichádza do kontaktu verejnosť.
 1. Prevádzkovateľom reštauračných, pohostinských zariadení a barov odporúčam zvážiť

skrátenie prevádzkových hodín na minimálny možný čas., obmedzenie organizovania posedení a osláv a žiadam ich o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach.

 1. Prevádzkovateľov služieb hromadnej prepravy osôb žiadam o dôkladné opatrenia na

dezinfekciu a hygienu prostriedkov hromadnej dopravy a poučenie vodičov o zásadách na zníženie rizika prenosu vírusu.

 1. Predstaviteľov všetkých spoločenstiev, či záujmových organizácií v obci žiadam

neorganizovať žiadne porady, zasadnutia, schôdze, oslavy, ani iné podujatia ich členov a  ani žiadne exkurzie, výlety či zájazdy mimo nášho regiónu. Zároveň ich upozorňujem, že obec im neposkytne žiadne priestory na tieto podujatia.

 1. Predstaviteľov cirkvi žiadam o vykonávanie ich úloh a činností tak, aby sa čo najviac minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných činnosti.

7. Podnikateľov žiadam o prijatie opatrení pri organizácii a zabezpečovaní podnikateľskej činnosti, rokovaní, či cestovaní zamestnancov na minimalizáciu rizika šírenia koronavírusu.

 

 1. Majiteľov ubytovacích zariadení žiadam o preverovanie pobytov záujemcov o ubytovanie z hľadiska možnosti zavlečenia nákazy coronavírusom a podľa možnosti v tomto čase zminimalizovať ubytovaciu činnosť.

 

 1. Žiadam všetkých občanov, ak budete mať vedomosť o občanoch, ktorí sa nachádzajú v našej obci, pricestovali z vyhlásených rizikových oblasti a nedodržujú Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky o karanténe,  nahlásili to na  obecnom úrade, polícii alebo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Všetky tieto opatrenia platia predbežne do 22. marca 2020 a žiadam všetkých o ich dôkladné rešpektovanie.

 Pri potrebe získania informácií, vybavenia si úradných záležitostí, alebo ak sa chcete poradiť, minimalizujte návštevy obecného úradu a ak sa dá, riešte tieto veci telefonicky alebo internetom. Vaša požiadavka bude posunutá kompetentnému pracovníkovi a odpoveď dostanete.

 Všetky prijaté opatrenia Krízovým štábom SR majú prednosť pred opatreniami prijatými Krízovým štábom obce Ždiar.

 

Ždiar, 12.03.2020                                                                                                                                                 Ing. Pavel Bekeš, starosta obce, v.r.