Obec Ždiar ukončila všetky aktivity a  práce na projekte rekonštrukcie „Športového ihriska“. Tento projekt bol realizovaný z vlastných zdrojov a uskutočnil sa vďaka finančnej podpore z Nadácie SPP vo výške 30 000,00 Eur. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške: 73 496,65 Eur.

Rekonštrukciou ihriska pre širokú verejnosť, ale hlavne pre žiakov základnej školy, ktorá je spádovou školou aj pre obec Tatranská Javorina a Podspády, i taktiež pre mládež, ktorá navštevuje už stredné školy, sa vytvorili podmienky pre aktívne využívanie voľného času detí a mládeže. Rekonštrukcia pozostávala z výmeny podložia ihriska, kde stavebné práce pozostávali z debnenia, navozenia a zhutnenia kameniva pod vrchnú vrstvu metličkového betónu, ktorý tvorí základ pod športový povrch ihriska. Ďalej z odvodnenia plochy drenážnym systémom, položili sa základy mantinelového systému. Realizovali sa stavebné a montážne práce spojené s dodávkou a montážou nového umelého UV stabilizovaného trávnika zelenej farby s výškou vlasu 20 mm, modulového mantinelového systému výšky 1,2 m s PE plastovou výplňou na hokej s oblúkovite riešenými rohmi, vrátane 3 vstupných bezbariérových dvierok, 2 kovových futbalových brán 3×2 m s 2 prenosnými mantinelovými modulmi s plastovou výplňou rozmeru 1,2×3 m, ochrannej konštrukcie so záchytnou sieťou do výšky 4,0 m nad mantinelom a LED osvietenie 6×100 W. Ihrisko má tiež doplnené športové vybavenie na rôzne športové aktivity.

Rekonštrukciou športoviska sa naplnil cieľ nášho projektu, a to upevnenie vzťahu ku pravidelnému športovaniu a k prírode, pravidelná športová činnosť sa stane súčasťou životného štýlu detí čím sa zabezpečí zdravý vývin detí a mládeže. Ihrisko je využívané v rámci výučby telesnej výchovy na našej základnej škole a naplánované sú pohybové aktivity a akcie pre ostatnú verejnosť bez rozdielu veku.