Vážení spoluobčania,

SSC Košice začala minulý týždeň s realizáciou projektu „ I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky „ v časti obce od Bachledovej doliny po Strednicu do ktorej spadá:

  • vybudovanie odvodnenia cesty
  • uloženie káblov
  • vybudovanie chodníka
  • rekonštrukcia cesty

V súčasnej dobe prebiehajú vytyčovacie práce na sieťach. Pásmo chodníka bude po pravej strane v smere od Tatranskej Lomnice v šírke 2 m od bielej krajnej čiary, ktoré bude vytýčené po vytyčovacích prácach sieti.

Realizácia prác bude postupne z dolnej časti obce približne po úsekoch 200 m. Hlavná cesta I/66 bude spriechodnená po jednej polovici cesty a bude riadená svetelnou signalizáciou. V daných úsekoch výstavby budú určitým spôsobom obmedzení občania bývajúci v danej časti obce, ktorí budú zhotoviteľom / Cestné stavby Liptovský Mikuláš / informovaní o priebehu prác a čase odstávok.

Všetky ďalšie informácie budú zverejnené na webovej stránke obce, vyhlásené v rozhlase pripadne rozoslané letáky.

Žiadame Vás o určité strpenie v obmedzení pri výstavbe.

Za pochopenie ďakujeme.