Obec Ždiar oznamuje, že kto chce sa stať prísediacim trestného senátu Okresného súdu v Poprade, nech sa nahlási na obecnom úrade na referáte matriky do 10 dní od zverejnenia oznamu.

Podmienky, ktoré musí kandidát na voľbu prísediaceho spĺňať …..

Prílohy