Výbor Pozemkového spoločenstva STREDNICA , IČO :31986765, sídlo : č. 670, 059 55 Ždiar , oznamuje zvolanie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva STREDNICA – valného zhromaždenia členov tohto spoločenstva ( podielnikov) a týmto zároveň pozýva na toto zhromaždenie , ktoré sa uskutoční :

V priestoroch budovy SKICENTRA STREDNICA č. 670 v Ždiari

Dňa 08.05.2022 o 13:00

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Voľba mandátovo-návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa overovateľa zápisnice a oboznámenie sa o uznášania schopnosti VZ
 3. Schválenie programu schôdze
 4. Schválenie stanov Pozemkového spoločenstva, ktorá bola zosúladená s najnovšou novelou zákona o pozemkovom spoločenstve
 5. Dovolenie do výboru PS podľa nových stanov
 6. Schválenie ročnej závierky PS
 7. Finančná situácia PS Strednica k 08.05.2022
 8. Správa dozornej rady za rok 2021
 9. Správa o finančnom vedení  SKICENTRUM Strednica
 10. Diskusia
 11. Správa mandátovo-návrhovej komisie a návrh na uznesenie
 12. Záver

 

Prezentácia podielnikov začne od 12:30 do 13:00

Viac informácií v prílohe

Prílohy