Dovoľujeme si upozorniť majiteľov ešte nezačipovaných starších psíkov na zákonnú povinnosť ich začipovať najneskôr do 31.10.2019! Od 1.11.2019 totiž musia byť čipované aj jedince narodené do 31.8.2018, na ktorých sa doteraz vzťahovalo prechodné obdobie. Po tomto termíne musí byť začipovaný každý jeden pes starší ako 12 týždňov bez výnimky  a veterinárny lekár nesmie vykonať na nezačipovanom psíkovi žiadne veterinárne úkony (okrem nevyhnutných prípadov ohrozenia zdravia psa alebo človeka, ale aj v takých prípadoch musí byť následne psík tiež začipovaný).

Za porušenie tohto ustanovenia hrozia sankcie majiteľovi (za nezačipovanie ai.) i veterinárovi (za prípadné ošetrenie nezačipovaného psa).  Z tohto dôvodu majiteľov ešte nezačipovaných psov upozorňujeme, aby tak čím skôr urobili.

IDENTIFIKÁCIA A REGISTRÁCIA SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT

zakladna_veterinarno_preventivna_starostlivost

MIKROČIP

Mikročip je pasívne rádiofrekvenčné identifikačné zariadenie slúžiace iba na odčítavanie. Má veľkosť zrnka ryže a je aplikátorom v tvare ihly zavedený pod kožu zvieraťa. Mikročip obsahuje jedinečný 15 miestny číselný kód, ktorý databáza spája s údajmi o zvierati a jeho majiteľovi. Podľa mikročipu sa nedá zistiť poloha zvieraťa, kód sa načítava pomocou čítačky, ktorú majú veterinárni lekári, útulky a karanténne stanice.

REGISTRÁCIA ZVIERAŤA

Jedná sa registrovanie údajov o zvierati a jeho majiteľovi do registra spoločenských zvierat, teda do databázy čipovaných zvierat, ktorú vytvorila Štátna veterinárna a potravinová správa a prevádzkuje ju Komora veterinárnych lekárov SR. Do CRSZ sa zadávajú nasledovné údaje: meno, druh, olemeno, pohlavie a dátum narodenia psa a meno, priezvisko, miesto trvalého bydliska, adresa držby psa, rodné číslo majiteľa a jeho telefónne číslo. V adrese je potrebné uviesť nielen orientačné, ale súpisné číslo domu. Súkromný veterinárny lekár je podľa zákona oprávnený požadovať od vlastníka zvieraťa preukaz totožnosti. V registri sú uvádzané aj vykonané vakcinácie proti besnote, ale aj zmeny vo vlastníctve zvierat a úhyny.

POVINNOSŤ ČIPOVANIA

Od 1.11.2019 musí byť začipovaný každý pes vo veku od 12 týždňov. Vlastník psa je povinný:

– zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat,

– zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat ktoré sú predmetom premiestňovania a psov,

– nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára; údaje je povinná nahlásiť osoba, ktorá prevádza vlastníctvo psa,

– nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

SANKCIE

A. Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu:

– 50 EUR, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa,

– pokutu od 500 eur do 1200 EUR, ak vlastník nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenského zvieraťa ktoré je predmetom premiestňovania, ak pri zmene vlastníka psa nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa a ak nenahlási úhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa úhynu psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára,

B. Orgán veterinárnej správy uloží za nedodržanie zákona fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 eur do 3500 EUR,

C. Orgán veterinárnej správy uloží súkromnému veterinárnemu lekárovi za ošetrenie nezačipovaného psa pokutu od 1 750 eur do 20 000 EUR.