Poskytovaní dotácií na stravu v základnej škole a materskej školy deťom z rodín v hmotnej núdzi, s príjmom vo výške životného minima alebo ak si rodičia nemohli uplatniť daňový bonus

Na základe pokynov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny od nového školského roku 2021/2022 dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončuje sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
  • dopĺňa sa nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia na stravu sa poskytuje:

  • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ a lebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem je najviac vo výške životného minima
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti – deti bez daňového bonusu – táto skutočnosť sa preukazuje čestným prehlásením.   /čestné prehlásenie v prílohe/

Rodičia, ktorí sú oprávnení žiadať dotáciu na stravu musia nevyhnutne predložiť na Obecný úrad v Ždiari v termíne do 31.7.2021:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

Prílohy