Obec Ždiar Vás žiada o vyčistenie hrobových miest na cintoríne a ich okolia od starých vencov a rozbitých kahancov. Ďalej Vás žiadame o vyčistenie rigolov okolo  obecnej cesty a odrážok na prístupových cestách k rodinným domom od nánosov po zimnom období.

Slovenská správa ciest žiada vlastníkov pozemkov okolo hlavnej cesty I/66 v smere od čerpacej stanice po Strednicu o odstránenie drevnej hmoty z rigola okolo cesty.