Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj doručil dňa 04.05.2023 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie  oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

 

Obec Ždiar v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

týmto informuje verejnosť o predloženom dokumente. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade v Ždiari v úradných hodinách, robiť so z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia informácie o  strategickom dokumente.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy