Oznámenie o strategickom dokumente – ZaD č. 17 ÚPN O Ždiar – Verejná vyhláška

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 17 Územného plánu obce Ždiar“

 Obstarávateľ Obec Ždiar, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších doplnení (stavebný zákon), predložila na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 17 Územného plánu obce Ždiar“.

Základné údaje o obstarávateľovi:

Obec Ždiar, Obecný úrad 202, 059 55  Ždiar

štatutárny zástupca: Ing. Pavel Bekeš, starosta obce, tel: 052/4498107, e-mail: starosta@zdiar.sk

spracovateľ: URBA, s.r.o., Ing.arch. Eva Mačáková, teL. 055/6338074, 0907907253 e-mail: archmacakova@gmail.com

Viac informácií v prílohe.

Prílohy