Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025“

Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil dňa 11.04.2024 Okresnému
úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov
na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 – 2025“, ktoré Vám
podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutému, dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu zasielame.
Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Prílohy