Vážení ubytovatelia,

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2023 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Ždiar  1/2008 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Ždiar. Týmto oznamujem ubytovateľom a ostatným podnikateľským subjektom, že od 1.1.2024 nemajú povinnosť podať Oznámenie o údajoch potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.