Obec Ždiar zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom Vám oznamuje, že SSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice vyzvala Obec Ždiar, aby oznámila občanom, ktorí sa chcú napojiť na kanalizačný zberač povrchovej vody, ktorý bude umiestnený pod chodníkom vedľa cesty I/66 sú povinní :

  • Napojiť len povrchovú a spodnú vodu.
  • Každé napojenie musí ísť cez revíznu šachtu.
  • Celé napojenie a revízna šachta je na náklady občana, ktorý sa pripojuje.
  • Do kanalizácie nemôže byť napojený odtok zo žumpy, septiku a hnojiska.

Celú prípravu napojenia je potrebné zrealizovať do začiatku vybudovania chodníka. Napojenie odkontroluje realizátor stavby pri výstavbe chodníka.  Ak pripojenie nebude zrealizované podľa vyššie uvedených požiadaviek, bude prípojka zrušená, bez možnosti budúceho napojenia.