Obec Ždiar od apríla 2019 v spolupráci s Nadáciou SPP realizuje v rámci programu podpory partnerstiev projekt zameraný na rekonštrukciu športového ihriska. Obec, ležiaca pod Belianskymi Tatrami, je predurčená svojou polohou k športovým aktivitám ako je bežecké lyžovanie, ktoré má v minulosti v obci bohatú tradíciu, hokej ale i letné aktivity – nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná atď. Rekonštrukciou ihriska pre širokú verejnosť ale hlavne pre žiakov základnej školy, ktorá je spádovou školou aj pre obec Tatranská Javorina a Podspády, i taktiež pre mládež, ktorá navštevuje už stredné školy, sa vytvoria podmienky pre aktívne využívanie voľného času  detí a mládeže. Pritiahnutím detí k  športovaniu a organizovaním pravidelnej športovej činnosti bude obec pôsobiť preventívne  proti drogám, kriminalite, gamblerstvu a iným závislostiam, ako je napríklad v súčasnosti rozšírená závislosť na informačnej technike. Projektom podporíme športové talenty, ktoré u nás naozaj máme, ktoré z rôznych dôvodov ostali mimo športového diania, či už z nedostatku finančných  prostriedkov rodičov alebo z neznalosti možností a obzorov, ktoré šport poskytuje. Hlavným cieľom je rozvoj športovej výchovy, zabezpečenie pravidelného športovania s cieľom zabezpečiť harmonický a zdravý vývin detí a mládeže. Pravidelné pohybové a športové akcie, súťaže a hry detí, mládeže a ostatnej verejnosti bez rozdielu veku v hokeji, futbale, volejbale, nohejbale, basketbale, hádzanej, bedmintone, tenise a iné pohybové aktivity. Zabezpečenie aktivít detí, mládeže a dospelých aj so športovými klubmi okolitých obcí.