Všeobecné záväzné nariadenie obce Ždiar č. 1/2023, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť  Zmien a doplnkov č.17 Územného plánu obce Ždiar

Dôvodová správa

Podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 27 ods. 3 a v súlade s § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, obecné Zastupiteľstvo v Ždiari schválilo dňa 26.07.2023 Zmeny a doplnky č.17 Územného plánu obce Ždiar a vyhlásilo jeho záväzná časť Všeobecne záväzným nariadením obce Ždiar č. 1/2023, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.17 Územného plánu obce Ždiar. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je záväzná časť Zmien a doplnkov č.17 Územného plánu obce Ždiar, ktorá je uvedená v prílohe tohto VZN. VZN obce Ždiar č. 1/2023 je od dňa 27.07.2023, podľa § 6 ods. 8 – 10 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona  v znení neskorších predpisov, zverejnené na úradnej tabuli obce Ždiar a elektronicky na jeho webovom sídle.

 

 

 

Prílohy