Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Ždiar číslo 1/2023

 

Zverejnením Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Ždiar číslo …/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.17 Územného plánu obce Ždiar, začína plynúť 10 dňová lehota od dňa 12.06.2023, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť odôvodnené pripomienky k návrhu:

 

  1. v písomnej forme na adresu: Obec Ždiar, Obecný úrad č.202,

                                                     059 55 Ždiar

 

  1. elektronicky na e-mailovu adresu: rozvoj@zdiar.sk

 

  1. ústne do zápisnice: na Obecnom úrade v Ždiari

 

Lehota na pripomienkovanie končí dňa 22. 06.2023

 

Pripomienkou, ktorá bude odôvodnená, možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety spracovateľ nariadenia nemusí prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú odôvodnené. Na pripomienky uplatnené po 10 – dňovej lehote sa nemusí prihliadať.

Návrh VZN č. 1/2023 v prílohe

Prílohy