Tatranská Javorina, 26.07.2018

Správcovia potokov, ciest a vodárni koštatovali, že po opadnutí vody sa zistili väčšie škody ako sa predpokladali.

Obec Ždiar kontaktovala Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úrad vlády SR a prezidentskú kanceláriu o pomoc pri riešení mimoriadnej situácie. Jednotlivé ministerstvá po konzultácii so starostom obce začali konať v záchranných prácach.

Zásobovanie pitnou vodou je núdzové a nie náhradné, čo znamená že množstvo vody je menšie, ako za normálneho stavu pred mimoriadnou situáciou.

Zásobovanie pitnou vodou v obci Ždiar, ktoré zabezpečuje PVPS Poprad bude  nasledovné :

 • Dve cisterny budú navážať do vodojemu na Strednici .
 • Dve cisterny budú navážať do vodojemu nad Goralskou karčmou.
 • Jedna cisterna bude rozvážať pitnú vodu po obci 3 x denne / ráno, na obed a večer /

Zásobovanie úžitkovou vodou:

Úžitkovú vodu / nie pitnú / zabezpečuje DHZ obce Ždiar. V prípade, že zásobovanie nebude postačovať, pomôže obci OR  HaZZ Poprad. Bude sa rozvážať trikrát denne / ráno, na obed a večer /

Zistený rozsah škôd:

 • Poškodená je časť prívodného potrubia pre úpravňu vody v dĺžke 200 m.
 • Zatiaľ nezistený rozsah škody na samotnej úpravni vody, pretože je v nedostupnom poškodenom teréne.
 • Pod úpravňou je zničeného 400 m potrubia.
 • Cesta v dvoch úsekoch je úplne zničená. V jednom úseku je zosunutý svah, kde je nutné vykonať odstrel.
 • Celé elektrické vedenie je poškodené, ktoré je potrebné na prevádzku úpravne

Prijaté riešenia :

Práce budú prebiehať každý deň aj cez víkend od rána 6.00 hod. do 18. 00 hod., podľa potreby aj dlhšie.

              Správca potoka Javorinka

 • Od dnešného dňa zabezpečuje pomocou štyroch ťažkých mechanizmov vrátenie vody do pôvodného koryta a zároveň v spolupráci so štátnymi lesmi majú vybudovať provizórnu cestu k úpravni vody.

Štátne lesy

 • Majú zabezpečiť asanáciu zosunutého svahu .
 • Od dnešného dňa majú nasadené tri skupiny ťažbárov na odstránenie nánosového dreva.
 • Majú zabezpečiť výstavbu novej cesty.

PVPS Poprad

 • Pomocou helikoptéry zabezpečia presun elektrocentrály, aby mohli uviesť úpravňu vody do prevádzky.
 • Majú zabezpečiť všetky materiály na rekonštrukciu celého systému tak, aby po sprístupnení cesty mohli začať s opravou.

 VSD Košice

 • Je  pripravená po sprístupnení cesty zabezpečiť do dvoch dní rekonštrukciu el. rozvodov.

V tejto etape ide o náhradné riešenie, aby sa zabezpečila dodávka pitnej vody pre Tatranskú Javorinu a Ždiar. Potom sa začne s celkovou rekonštrukciou. Plánovaný najskorší termín zásobovania pitnou vodou v normálnom režime je koncom budúceho týždňa.