Ždiar, 29.07.2018

Zásobovanie pitnou vodou v obci Ždiar, ktoré zabezpečuje PVS Poprad bude  pokračovať naďalej pomocou dovozu vody cisternami:

 • Dve cisterny budú navážať do vodojemu na Strednici .
 • Dve cisterny budú navážať do vodojemu pri Goralskej karčme.
 • Jedná cisterna bude rozvážať pitnú vodu po obci / ráno, na obed a večer /

Obec Ždiar bude zásobovať úžitkovou vodou.

Úžitkovú vodu / nie na pitie / zabezpečuje DHZ obce Ždiar. V prípade nepostačujúceho zásobovania vypomôže nám OR HaZZ Poprad. Bude sa rozvážať trikrát denne / ráno, na obed a večer /

Zásobovanie pitnou vodou v mimoriadnej situácii je núdzové a nie náhradné, čo znamená že množstvo vody je menšie, ako za normálneho stavu pred mimoriadnou situáciou.

Zároveň žiadame všetkých občanov, aby šetrne zaobchádzali s vodou, používali ju len na najnevyhnutnejšie spotrebu, by sa voda dostala do každej domácnosti.

Zistený stav :

 • Poškodená a odplavená je časť prívodného potrubia pre úpravňu vody v dĺžke 200 m.
 • Poškodené sú studne, kde sa voda nasávala do prívodného potrubia.
 • Odplavená časť cesty nad úpravňou vody.
 • Úpravňa nebola zasiahnutá priamo povodňou, takže nie sú tam poškodenia zariadenia, ide len sfunkčnenie úpravne.
 • Pod úpravňou vôbec nie je okolo 400 m
 • Prívod elektrickej energie / káble / k úpravni sú podobne ako vodovodné potrubie odplavené.
 • Cesta v dvoch úsekoch je úplne odplavená a tam, kde bola cesta je koryto potoka.
 • V jednom úseku je zosunutý svah.
 • Potok Javorinka je zanesený neskutočným množstvom stromov, pňov a inej drevnej hmoty.

Prijaté riešenia :

Práce prebiehajú od stredy, tak ako bolo dohodnuté, každý deň od rána do večera.

Správca potoka Javorinka – Vodohospodársky podnik

 • Pomocou štyroch ťažkých mechanizmov zabezpečuje vrátenie vody do pôvodného koryta a zároveň v spolupráci so Štátnymi lesmi postupne budujú provizórnu cestu, aby sa mohli ďalšie mechanizmy dostať k úpravni vody a k studniam.

Štátne lesy

 • Mali začať odstraňovať  nánosové drevo, ktoré spôsobilo, že nastali také veľké škody, pretože sa povytvárali hrádze na potoku  a tie presmerovali vodu na iné miesta.  Začali odstraňovaním.
 • Zabezpečujú budovať provizórnu cestu k úpravni.

PVS Poprad

 • Presunula elektrocentrálu pomocou helikoptéry, aby sa mohli vykonávať práce na úpravni vody a s jej uvedením do prevádzky.
 • Začali s návozom rúr a ďalších materiálov, aby sa obnovila dodávka vody od studni po úpravňu vody a následne s opravou spodného úseku.

 

VSD Košice

 • Zatiaľ na práce nenastúpili, nastúpia 30.7.2018, po vybudovaní cesty v termíne do stredy 1.8.2018 uložia káblové vedenie na napojenie úpravne vody.

 

V tejto etape ide o náhradné riešenie, aby sa zabezpečila dodávka pitnej vody pre Tatranskú Javorinu a Ždiar. Potom sa začne s celkovou výstavbou vodovodného potrubia.

Plánovaný najskorší termín sprevádzkovania dodávky vody  je okolo 3 augusta 2018.