Obec Ždiar v zastúpení starostom obce Ing. Pavlom Bekešom čestne prehlasujem, že obec Ždiar má zavedený systém triedeného zberu a vykazuje nasledujúcu úroveň triedenia na rok 2019.

Prílohy