Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje  dňom 23. 06. 2022 od 15:30 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, viď príloha. Žiadame mestá a obce o plnenie povinností, ktoré z vyhlásenia vyplývajú a o propagáciu oznamu. Žiadame vlastníkov, resp. správcov lesných pozemkov o vykonávanie hliadkovacej činnosti denne predovšetkým v mimopracovnom čase a v čase pracovného pokoja.

 

Prílohy